Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu‘nda toplanmıştır ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıklarıdır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak; poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.

Şirket iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleridir. Şirket; Kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. Şirketin söz konusu olması için bu beş unsurun da yerine getirilmiş olması şarttır. Aksi takdirde şirket sözleşmesinden bahsedilemez.

Şirketler temel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılırlar. Adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket şahıs şirketlerinden iken sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket ise sermaye şirketlerindendir. Şahıs şirketlerinde ortakların kimlik, kişilik ve ilişkileri ön plana çıkarılıyorken, sermaye şirketlerinde sadece ortakların getirdikleri sermayeler önem taşımaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Özcanlar Hukuk olarak baktığımız başlıca dava türleri;

 • Haksız rekabet davaları
 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Şirketlerin alacak davaları
 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 • Vergi hukukundan doğan davalar
 • Ortaklıktan çıkma davaları
 • Diğer Anonim ve Limited Şirket davaları

Ayrıca Özcanlar Hukuk olarak, ihtiyaç duyan gerçek ve tüzel kişilere hukuki destek amaçlı danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 • Niyet mektubu teklif mektubu,
 • Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,
 • Teminat Sözleşmeleri,
 • Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri, Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,
 • İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri,
 • Kredi sözleşmeleri,